top of page

Конвенция ЧМР - международен превоз на стоки

Конвенцията за международни автомобилни превози на стоки, известна като Конвенция ЧМР или CMR (лат.), влиза в сила в България на 20.04.1978 г. 

ЧМР се прилага за всички договори за автомобилни превози на товари, когато мястото на приемането им и крайната дестинация на превоз се намират в две различни държави, поне едната от които е член на конвенцията.

Транспортен договор по ЧМР конвенция

Транспортният договор по конвенцията ЧМР е неформален договор, което означава, че той може да бъде сключван и устно. Широко разпространено е грешното твърдение, че ЧМР-товарителницата е договорът за превоз. Коректно е да се отбележи, че товарителницата служи като доказателство за неговото сключване, за вида стока, която е приета за превоз, за количеството стока, за времето на доставка на стоката, за евентуални забележки

относно нейната опаковка и др. Но и без да е издадена ЧМР товарителница, договорът за превоз се счита за сключен. 

Товарителница по ЧМР конвенция

Въпреки това се препоръчва да се изпращат заявки за транспорт, респ. изпратените заявки да бъдат грижливо съхранявани с доказателствена цел в рамките на съдебен спорт, напр. относно споразумян температурен режим, час на натоварване и разтоварване и т.н. 

Особено внимание трябва да се обърне на възможността за вписване на забележки в товарителницата. Това важи най-вече в случай, че водачът на композицията не е имал възможност да присъства на натоварването на стоката.

 

Отговорност на превозвача при международни превози 

Общото твърдение, че превозвачът се освобождава от отговорност според конвенцията ЧМР, ако повредата, загубата или закъснялата доставка на товара не са станали по негова вина, е некоректно. На първо място трябва да се отбележи, че отговорността на превозвача е невиновна. С други думи, той отговаря за щетите възникнали поради загуба, повреда или забава на товара не зависимо от това, дали той е виновен или не. Отговорността му се разпростира от момента на приемането на стоката за превоз, до момента на нейното доставяне. Като компенсация за тази невиновна отговорност, конвенцията ЧМР предвижда ограничение на отговорността до 8.33 SZRили приблизително 10,00 eвро на брутно тегло стока. 

Степента на вина на превозвача има значение, дали ограничената отговорност в негова полза ще продължи да съществува, или ще отпадне. Защо? Защото един превозвач, който действа напр. грубо небрежно, не може да се позовава на изгодното за него ограничение на отговорност. 

Принципът на невиновна отговорност на превозвача не трябва да важи в случаите, когато липсата, повредата или забавата се дължат на обстоятелства, които превозвачът не е могъл да избегне, и последиците, които не е могъл да преодолее. В последните години на това място често биват дискутирани случаи, в които бежанци проникват в превозното средство и повреждат (частично) стоката. 

Срок на давност според конвенцията ЧМР

Конвенцията ЧМР предвижда едногодишен срок на давност, който започва да тече в зависимост от това, дали има забава, (частична) загуба или повреда на стоката, или става въпрос напр. за неизплатено навло. 

В случаите на груба небрежност от страна на превозвача отпада не само ограничението на неговата отговорност, но и срокът на давност за искове срещу него е три години. 

Рекламация според конвенцията ЧМР

Особено внимание трябва да се обърне на рекламацията според конвенцията ЧМР. Тя има огромно значение относно срока на давност – писмената рекламация спира давността до деня, в който превозвачът отхвърли писмено рекламацията и върне приложените към нея документи. Внимание: простото препращане на ищеца към застрахователя не представлява връщане на рекламацията! Това обстоятелство бива подценено от много превозвачи, което води до там, че се озовават в съдебни процеси години (!) след извършването на спорния транспорт. 

Имате ли още въпроси свързани с конвенцията ЧМР? 

bottom of page