top of page

Международно договорно право

Договорно право (Германия и България)

При сключването на договори, особено с международен характер, е необходимо не само съблюдаването на индивидуалните интереси на клиента, а и съобразяване с изискванията на съответното приложимо законодателство, предвиждането на евентуалтни финансови и данъчни рискове. 

Адвокатска кантора "Д-р Решке" предоставя следните услуги:

  • Консултации и правна помощ при договорно-правни и данъчни въпроси;

  • Подготовка на договори;

  • Изготвяне на пълномощни;

  • Процесуално представителство по облигационни спорове;

  • Представителство в заповедно производство.

bottom of page